Generelle samhandelsbetingelser

BBC – BrevBoxCentret I/S
Vesterbrogade 208
1800 Frederiksberg C
Telefon: 33 31 19 68
CVR.NR.: 42 69 10 89

Generelt

Disse almindelige betingelser gælder for alle kunder, der benytter BBC´s ydelser.
Der er 14 dages fortrydelsesret.

Betalingsmuligheder:

På hjemmesiden kan man betale med Visa og Mastercard. Betalingen bliver trukket med det samme.
I butikken kan man betale kontant.

Gældende lov og regler

BBC er underlagt dansk lovgivning – og det påhviler derfor BBC og kunderne at tilsikre, at lovgivningen overholdes samt indestå for at særlige lovregler, bestemmelser og kutymer, der gælder for kundens branche, ikke bliver overtrådt.
Da BBC er underlagt hvidvaskloven, benytter vi Meo til overholdelse af kundekendskabskrav.

Tro og loveerklæring ved accept/underskrivelse af kontrakten:

Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed.
Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift på kontrakten;
Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen, samt oprettelse af bokslejen.
Bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen, samt kontrakten.
Giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos relevante myndigheder.

Hvem kan leje

Vi lejer ikke brevbokse ud til privat personer.
For virksomheder gælder at virksomheden skal oplyse navn og adresse, samt forevise dokumentation for at virksomheden er registreret i selskabsregisteret (cvr.nr.) – eller tilsvarende dokumentation fra SKAT.

Den person som opretter brevbokslejen udleverer kopi af kørekort eller pas, kopi af sygesikringsbevis samt kopi af registreringsbevis fra Erhvervsstyrelsen, hvor der tydeligt står, at vedkommende der opretter bokslejen, har bemyndigelse til det (står som ejer, stifter eller andet.)
Hvis virksomheden ikke har et cvr.nr. eller tilsvarende – skal virksomhedens ejerforhold klarlægges – dvs. at virksomhedens ejer skal legitimere sig, som en privat person.
Vi lejer ikke bokse ud til udenlandske virksomheder.
Foreninger skal i forbindelse med lejeaftalens indgåelse oplyse om foreningens formål – hjemsted – samt vedlægge kopi af vedtægter – seneste generalforsamlingsreferat, samt oversigt over bestyrelsens medlemmer.
Webshop BBC er ikke gearet til at håndtere returvarer for kunderne, så det er ikke en del af lejen. Hvis virksomheden har en webshop, skal webshoppens fysiske adresse (lager f.eks.) være tydelig for kunderne, så der ikke kommer returvarer til BBC.

Lejebetingelser

Lejemålet vedvarer indtil det fra lejerens opsiges med 1 måneds varsel, i opsigelsesperioden benyttes depositum, som betales ved oprettelse af leje.
BBC er berettiget til enhver tid, at ophæve lejemålet uden at opgive nogen grund herfor. Skulle en nøgle gå tabt, skal lejeren omgående underrette BBC, for at denne, for lejerens regning, kan lade låsen omstille, samt anskaffe nye nøgler hertil. Lejeren hæfter for bokslejen indtil boksen er til BBC´s disposition (nøglerne er afleveret), dette gælder også hvis det overskrider kundens opsigelsesdato. Nøglerne skal være afleveret til BBC indenfor en aftalt tidshorisont, ellers kan BBC pålægge kunden udgiften vedr. omstilling af bokslåsen.

Såfremt der er indgået en aftale om forudbetaling – og der efterfølgende ikke indbetales leje betragtes dette som en opsigelse af kontrakten – og al post vil blive returneret til afsender som ukendt på adressen. Nøglerne skal være afleveret til BBC indenfor en aftalt tidshorisont, ellers kan BBC pålægge kunden udgiften vedr. omstilling af bokslåsen.
Boksen må ikke anvendes af – eller overdrages til andre, end det firma, som står i kontrakten. Dvs. det er ikke tilladt at tilføje flere eller andre firmaer til en eksisterende kontrakt.
– Det er ligeledes kundens ansvar, at der foretages eventuel adresseændring – overfor offentlige instanser m.m. BBC påtager sig ingen skyld, hvis der ikke kommer post. Boks nummer skal stå i adressen.

Der skal tydeligt stå firmanavn, samt skal stå boks nr. Ellers bliver posten afvist som ukendt på adresse.
Det er yderligere kundens ansvar at informere BBC, i tilfælde af adresseændring, nyt tlf.nr., ny e-mail, nyt cvr.nr., nyt firmanavn eller andre ændringer. – Det er kundens ansvar at sende evt. dokumenter vedr. en ændring.

BBC kan pålægge rykkergebyr, hvis der ikke betales leje til tiden.
I tilfælde af restance, kan BBC kræve det skyldige beløb, fra den person som har oprettet bokslejen, også selvom det er en virksomhed. Dette indebærer også evt. omstilling af låse, som beskrevet tidligere.
BBC er berettiget til, at med 3 måneders varsel, at forhøje lejeprisen.

Særlige leveringer:

Lejeaftalen indebærer modtagelse af normal post samt brevpakker (i moderat omfang, ingen returvarer). Større og tunge pakker forudsætter en forudgående aftale med kontoret. Modtagelse af større pakker der ikke er aftalt med kontoret, bliver nægtet modtagelse. – Paller modtages ikke.

Portoomkostninger vedr. videre sendelse af post, vil blive opkrævet separat, da det er varierende omkostninger, vægt, lokation m.m.
Når BBC videresender post, er det POSTNORD´s ansvar, at det kommer frem. BBC frasiger sig ansvaret for posten, når den er videresendt.
Lejeren erkender, ved indgåelse af lejekontrakten, at have modtaget genpart af nærværende samhandelsbetingelser.

OBS

For at samarbejdet kan starte, har vi brug for nogle oplysninger, da vi er underlagt hvidvaskloven.

Vi benytter Meo til godkendelse af dine oplysninger samt til overholdelse af GPDR lovgivningen, så dine data er sikrede.

Du vil indenfor få dage modtage et link til Meo, hvor du skal indtaste og uploade oplysninger.

Brev Box Centret forbeholder sig retten til at afvise enhver anmodning uden begrundelse.

For at gøre det endnu nemmere har vi lavet en guide til Meo – se den her